Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Báo Đầu Tư: Cục Thống kê Thái Bình: Phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội

Với chức năng thống kê và cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho cấp ủy và chính quyền các cấp, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình đã góp phần đắc lực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/cuc-thong-ke-thai-binh-phuc-vu-dac-luc-cong-cuoc-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-d102687.html

Cục Thống kê Thái Bình làm việc với đoàn Tổng cục Thống kê Myanmar

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 19, Cục Thống kê Thái Bình đã bám sát, tập trung đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng năm về tốc độ tăng trưởng, thực hiện vốn đầu tư, xuất nhập khẩu, thu nhập bình quân đầu người, dân số, năng suất lúa... nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cục đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng báo cáo nguồn lực của tỉnh về tiềm năng, tài nguyên, nhân lực, vật lực…

Để đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 19, Cục Thống kê Thái Bình đã xuất bản ấn phẩm “Vị thế kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình trong khu vực Đồng bằng sông Hồng”. Bên cạnh đó, xuất bản ấn phẩm “Cở sở kinh tế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2017 qua kết quả tổng điều tra kinh tế” và “Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2017”.

Ngoài ra, Cục còn thường xuyên xuất bản các ấn phẩm thống kê chuyên sâu, bám sát các lĩnh vực như kinh tế biển Thái Bình, thực trạng nông thôn, nông nghiệp, làng nghề, các khu công nghiệp. Từ đó tham mưu cho tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, chỉ đạo các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, phát triển kinh tế các khu công nghiệp, làng nghề, nhất là thu hút vào Khu kinh tế Thái Bình.

Cục Thống kê Thái Bình đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cấp niên giám thống kê cấp tỉnh cho các xã, phường, thị trấn và các cán bộ chủ chốt từ huyện trở lên, niên giám thống kê của các huyện, thành phố. Đây là tỉnh duy nhất trong cả nước thực hiện được việc này. Trên cơ sở đó, xây dựng được những chỉ tiêu cơ bản, tạo sự phối kết hợp giữa các sở, ngành. Xác nhận dân số phục vụ chương trình nước sạch, thẩm định chỉ tiêu thu nhập phục vụ Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Trong cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, Thái Bình chủ động đề xuất và nghiên cứu các chuyên đề phục vụ tỉnh về thực trạng, cơ cấu dân số, già hóa dân số, nguồn lao động, nhà ở.

Cục Thống kê cũng góp phần vào việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Thái Bình, được UBND tỉnh cho phép điều tra thu nhập bình quân đầu người và đánh giá nguồn lao động, cung cấp cho các nhà đầu tư, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Phối hợp với ngành kế hoạch và đầu tư để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh, đề xuất, tập trung điều hành chỉ đạo những khu vực có tăng trưởng lớn.

Cục Thống kê Thái Bình cũng là đơn vị luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin như đưa công nghệ thống kê inforgraphic - hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh trình bày thông tin dữ liệu. Là một trong 4 tỉnh đầu tiên cả nước áp dụng công nghệ CAPI, điều tra trên thiết bị di động đối với lĩnh vực lao động việc làm, giá tiêu dùng. Trong cuộc tổng điều tra dân số tháng 4/2019, Thái Bình sử dụng 100% CAPI, góp phần để cuộc tổng điều tra diễn ra nhanh gọn, thành công. Sử dụng tối đa trang web, mạng xã hội để đưa các thông tin minh bạch, chính xác đến người dân. Cục Thống kê đang chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào để triển khai phần mềm báo cáo thống kê cho UBND tỉnh, Viện Khoa học thống kê thí điểm sử dụng dữ liệu Big data.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu năm 2019, Cục Thống kê Thái Bình đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ra văn bản giao Cục xây dựng hệ thống đánh giá chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2016 - 2020. Được Ban Kinh tế - Xã hội HĐND tỉnh giao ước tính số liệu năm 2019, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá năm 2020, chuẩn bị kế hoạch 2021 - 2026.

Mạnh Tùng

Tìm kiếm:✨

  • Thái Bình, Trọng tâm, CAPI, Niên giám, Lĩnh vực, Điều tra dân số, Khu kinh tế Thái Bình, Đầu tư, Đắc lực, BIG, Thu nhập bình quân đầu người, Ấn phẩm, Công cuộc, Phối kết hợp, Vật lực