Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Thái Bình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/thai-binh-chuan-bi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-540560.html

Ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Kỳ họp thứ 100, nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 100 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. (Ảnh: thaibinhtv.vn)

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục dự thảo Kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm: nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Dự thảo Kế hoạch xác định cụ thể nội dung Đại hội đảng bộ các cấp gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Dự thảo Kế hoạch cũng hướng dẫn cụ thể các bước công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: baothaibinh.com.vn)

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình yêu cầu cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; đồng thời lưu ý một số vấn đề cần quan tâm liên quan đến tiêu chuẩn cấp ủy; cơ cấu trẻ và nữ; quy trình công tác nhân sự… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi lại cơ quan chủ trì soạn thảo, sớm bổ sung hoàn thiện để ban hành triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Minh Huấn (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • HĐND tỉnh Thái Bình, Chỉ thị số 35-CT/TW, Đảng bộ các cấp, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, XIII, Nguyễn Hồng Diên, Tỉnh ủy Thái Bình, Đại hội đại biểu toàn quốc, Đại hội, Bầu đoàn, Đóng góp ý kiến, Đi đôi, Bí thư tỉnh ủy, Tiến tới, Ủy viên trung ương đảng, Thái Bình, Kỷ cương, Đảng bộ, Siết chặt, Văn kiện